۸میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سهم اعتبارات شهرستان دهگلان از اعتبارات ماده ۱۸۰

دهگلان شیدا :نماینده شهرستانها قروه ودهگلان درمجلس شورای اسلامی گفت :از مجموع ۱۷میلیارد و۶۰۰میلیون تومان ۸میلیارد و۶۰۰میلیون تومان به شهرستان دهگلان اختصاص یافت.

دکتر حامد قادرمرزی در گفتگو با خبر نگار دهگلان شیدا اظهار داشت :اعتبارات ماده ۱۸۰ در شهرستانهای قروه ودهگلان در برآورد اولیه تخصیص ۷میلیارد و۶۰۰میلیون تومان بود که در بازنگری در ماده ۱۸۰ مبلغ اعتبار اختصاص داده شده به این شهرستانها به ۱۷ میلیارد و۶۰۰میلیون تومان افزایش یافت که سهم شهرستان دهگلان ازاین مبلغ ۸میلیارد و۶۰۰میلیون تومان است.

وی افزود :ازمبلغ ۱۷میلیارد و۶۰۰میلیون تومان اختصاص به دوشهرستان مبلغ ۵میلیارد تومان برای اتوبان از سهم هر شهرستان ،دومیلیاردو نیم برای اتوبان قروه ،دهگلان به سنندج هزینه شده ومبلغ ۱۲میلیارد و۶۰۰میلیون تومان به راههای روستایی هرشهرستان ومبلغ ۴میلیارد تومان در بخش آب شرب وطرح هادی وروستایی و۵درصد این اعتبار نیزدر بخش ورزش شهرستان تخصیص داده شده وهزینه میشود.

قادرمرزی درمورد اوضاع راه روستایی شهرستانهای قروه ودهگلان گفت :از لحاظ شاخص راه روستایی اوضاع خیلی نامناسب است وروستاهای دو شهرستان اقتصادی هستند وزمینهای کشاورزی فوق العاده ای دارند واگرروستایی هم خالی از سکنه باشد توجیه صددرصد اقتصادی را دارد.

نماینده مردم قروه ودهگلان درمجلس شورای اسلامی گفت :روستاهای این دوشهرستان بعنوان کارگاهها وفعالیتهای اقتصادی که چند روستا به هم متصل می شوند وبعنوان راه اصلی جمع کننده وپخش کننده مناطق کشاورزی باید آسفالت شوند

وی درادامه با اشاره به جاده روستایی مسیر شاهبلاغی گفت : درقالب ماده ۱۸۰ اعتباری بالغ بریک میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است وتمام قیر جاده های دوشهرستان بصورت رایگان برای جاده ها درنظرگرفته شده است.

پاسخ دهید